ul. Fryderyka Szopena 11
35-055 Rzeszów

Sekretariat:

sekretariat@pp2.resman.pl​

Księgowość:​

17 748 31 81

ksiegowosc@pp2.resman.pl

Dyrektor:

17 748 31 83

dyrektor@pp2.resman.pl

Wybrane programy

WYBRANE PROGRAMY

Przedszkole realizuje postawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU Nr 2 w roku szkolnym 2022/2023

GRUPA I:

Program wychowania przedszkolnego „Dzieciaki w akcji” Wyd. NOWA ERA (zgodny z podstawą programową).

GRUPA II:

Program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci- prawda, dobro, piękno w świecie wartości” Wyd. WSiP (zgodny z podstawą programową).

GRUPA III:

Program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci- prawda, dobro, piękno w świecie wartości” Wyd. WSiP (zgodny z podstawą programową).

GRUPA IV:

Program wychowania przedszkolnego „Ada i Olek” Wyd. MAC Edukacja (zgodny z podstawą programową).

GRUPA V:

Program wychowania przedszkolnego „Dzieciaki w akcji” Wyd. NOWA ERA (zgodny z podstawą programową)P

Programy wspomagające:

DZIECIĘCA MATEMATYKA Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.
Autorki: E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
Program obowiązuje w grupach: I, II, III, IV, V

DOBRY START Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5-letnich.
Autorki: M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka
Program obowiązuje w grupach: I, II, III, IV

DOBRY START Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich.
Autorki: M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka
Program obowiązuje w grupie:  V

ZBIERAM, POSZUKUJĘ, BADAM Program wychowania przedszkolnego.
Autorki: D. Dziamska, M. Buchnat
Program obowiązuje w grupach: I, II, III, IV, V

Ponadto w placówce realizowana jest Koncepcja Pracy Przedszkola, która została opracowana przez Radę Pedagogiczną i jest systematycznie analizowana i modyfikowana.

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr 2 w RZESZOWIE

Koncepcja pracy naszego przedszkola została opracowana na podstawie załącznika do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego.
Publiczne Przedszkole Nr 2 znajduje się w kompleksie budynków mieszczących Liceum Ogólnokształcące Nr 2, Gimnazjum Nr 2 oraz Przedszkole. Usytuowanie tych placówek w centrum miasta przy ul. Chopina ma swoje dobre i złe strony. Złą stroną takiej lokalizacji jest duży ruch i trudności w przemieszczaniu się w tej okolicy, szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego. Dobrą stroną natomiast jest fakt, że w pobliżu przedszkola znajdują się liczne instytucje i urzędy, gdzie w większości pracują rodzice naszych podopiecznych, którzy szybko mogą przyprowadzić i odebrać dziecko z przedszkola. W przedszkolu znajdują się jasne i słoneczne sale zabaw dla dzieci, pomieszczenie sanitarne oraz szatnia. Posiadamy własne zaplecze kuchenne, gdzie przygotowywane są smaczne i świeże posiłki; często pieczone jest ciasto. Obok przedszkola znajduje się przestronny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci, posiadający stosunkowo dużo drzew i krzewów, wyposażony w elementy zabawowe wykonane z drewna.
Placówka funkcjonuje w godzinach 6.30 – 17.00, zatrudnia 8 świetnie przygotowanych nauczycieli, którzy są kompetentni, kreatywni, ciepli i opiekuńczy w stosunku do dzieci, a jednocześnie konsekwentni i wymagający, ciągle poszukujący i doskonalący się zawodowo. Pozostały personel przedszkola jest również kompetentny i życzliwy; dokłada wszelkich starań aby dzieci czuły się u nas bezpieczne, akceptowane i rozumiane.
Oferta edukacyjna:
Przedszkole sprawuje funkcję opiekuńczo-wychowawczą oraz edukacyjną w oparciu o obowiązującą podstawę programową. Pracuje w oparciu o wybrane lub opracowane samodzielnie przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, zatwierdzone do użytku przez dyrektora przedszkola, które podlegają systematycznej ewaluacji. Różnorodne zajęcia i sytuacje edukacyjne organizowane są w oparciu o urozmaicone programy i metody:
• metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
• matematyka wg koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
• metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• gimnastyka twórcza Rudolfa Labama
• pedagogika zabawy Klanza
• zajęcia adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną
• „Zbieram, badam, poszukuję” wg D. Dziamskiej
• zabawy FundaMentalne
• metody problemowe i aktywizujące
Ponadto rozwijanie zainteresowań i ciekawości poznawczej dziecka poprzez:
• wyjścia do teatru MASKA szczególnie w okresie jesiennym i wiosennym na wybrane spektakle;
• wycieczka do Pracowni Bombek i Ozdób Świątecznych;
• wyjścia do Muzeum Regionalnego na wystawy odpowiednie dla dzieci w wieku przedszkolnym;
• wyjścia do Muzeum Historii Miasta Rzeszowa oraz Muzeum Dobranocek;
• wycieczka do jednostki wojskowej i straży pożarnej
• cykliczne spotkania biblioteczne w ramach współpracy z Biblioteką Osiedlową;
• współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 1 – spotkania z dziećmi z oddziału przedszkolnego oraz z klasami pierwszymi;
• wycieczka ekologiczna dla wszystkich dzieci;
• uroczysty koncert w Filharmonii Rzeszowskiej;
• udział w akcji Góra Grosza;
• udział w akcji „Kundelek”
• uroczystości przedszkolne wg harmonogramu.

W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe: religia dla dzieci 6-letnich, rytmika, język angielski oraz przedstawienia teatralne w przedszkolu /w okresie jesienno-zimowym/ i w „Masce”, a także zajęcia i koncerty umuzykalniające prowadzone przez muzyków Filharmonii Podkarpackiej oraz zajęcia biblioteczne.

Główne cele i zadania przedszkola:

• wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
• wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;
• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
• troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną
• budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
• wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
• kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;
• zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole.

Model absolwenta naszego przedszkola:

Dziecko kończące przedszkole jest bardzo dobrze przygotowane do funkcjonowania w roli ucznia.

Wykazuje:
• motywację do uczenia się i do podejmowania wysiłku intelektualnego,
• zainteresowanie treściami nauczania oraz chęć poznawania czegoś nowego,
• umiejętność przyswajania sobie nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
• umiejętność koncentracji uwagi, podejmowania dłuższej pracy; wytrwałość,
• umiejętność współpracy i współdziałania w grupie,
• umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
• tolerancję wobec innych odmiennych postaw i przekonań,
• samodzielność,
• odporność na stres i sytuacje problemowe.

Posiada:
• zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla wszystkich sposób;
• wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
• podstawową wiedzę o świecie w szerokim zakresie

Umie:
• cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie

Rozumie, zna, przestrzega:
• prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
• zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
• zasady postępowania i kultury współżycia w grupie
• kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe
• potrzebę szanowania przyrody i środowiska

Nie obawia się:
• występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole
• szczycić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami
• wykazywać inicjatywy w działaniu
• wyrażania swoich uczuć

Wskaźniki efektywności koncepcji pracy przedszkola:
• wiadomości, umiejętności i zainteresowania dzieci
• aktywność dzieci
• poziom zadowolenia dzieci
• opinia rodziców
• wyniki diagnozy gotowości szkolnej
• wyniki konkursów i przeglądów
• imprezy i uroczystości w przedszkolu
• osiągnięcia absolwentów w szkole

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1384 z póżn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów ublicznego rzedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10. poz 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
  • Statut przedszkola.

CEL PROCEDURY
Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w przedszkolu.

§1 – BEZPIECZEŃSTWO

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

3. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i ppoż., które określają Instrukcje BHP i Instrukcje ppoż.

4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci mu powierzonych, a w przypadku ich narażenia na niebezpieczeństwo ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

5. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców w szatni zapasowych części garderoby.

6. Zabrania się zakładania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamerkami oraz biżuterii, w tym łańcuszków i bransoletek.

7. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci jedynie pod opieką nauczycieli.

8. Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, parku itp. nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie.

9. Dzieci przemieszczają się z przedszkola na teren poza nim jedynie w kolumnach. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia liczebności grupy.

10. Każde wyjście nauczyciela z dziećmi poza teren przedszkola jest odnotowywane w zeszycie wyjść.

11. Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

12. Sprzęt zabawowy w ogrodzie przedszkolnym podlega codziennej kontroli przez konserwatora.

13. Wszelkie uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi.

14. Dzieci podlegają nieprzerwanej opiece sprawowanej przez nauczyciela – zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki, nawet na chwilę.

15. Nie wolno dzieciom podczas dnia samowolnie wychodzić z sali.

16. Nauczyciel odpowiada za stan zabawek, sprzętu i wyposażenia znajdującego się w jego sali i pomieszczeniach przyległych.

17. Nauczyciel ustala wraz z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża je, zapoznaje z nimi rodziców dzieci.

18. W czasie godzin dydaktycznych nauczyciel nie wykonuje czynności niezwiązanych z opieką nad dziećmi, jego uwaga skupiona jest wyłącznie na nich.

§ 2 – PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Rodzice /prawni opiekunowie dziecka/ przyprowadzają i odbierają dziecko z przedszkola i są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola, od i do momentu przekazania dziecka pod opiekę nauczyciela.

2. Za bezpieczeństwo dziecko odebranego z sali spod opieki nauczyciela lub jeszcze niedoprowadzonego do sali zajęć, przebierającego się w szatni lub korzystającego w międzyczasie z łazienki, odpowiadają rodzice /prawni opiekunowie dziecka/ lub osoby pisemnie upoważnione przez nich do odbierania dziecka z przedszkola.

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osoby dorosłe, posiadające zdolność prawną i pisemnie upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje, że może się ona znajdować pod wpływem alkoholu lub innych środków, uniemożliwiających zapewnienie dziecku bezpieczeństwa.

5. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka z przedszkola powinien być niezwłocznie powiadomiony dyrektor przedszkola oraz rodzice /lub rodzic, czy też prawny opiekun/ dziecka.

6. W przypadku, gdy działania podjęte zgodnie z pkt 3 i 4 nie przyniosą pożądanego efektu i dziecko nie zostanie odebrane w godzinach pracy przedszkola, nauczyciel sprawujący w danym momencie opiekę nad dzieckiem, uprawniony jest do oddania dziecka do właściwego pogotowia opiekuńczego.

7. Życzenie rodziców /prawnych opiekunów/, dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone stosownym dokumentem /orzeczenie sądu/.

§3 – ZDROWIE

1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.

2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do przedszkola.

3. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

4. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

5. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielenia nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

6. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

7. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m. in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

8. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.

9. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.

10. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.

11. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

12. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.

13. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.

14. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).

15. Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

§4 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

2. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz wszystkich pracowników przedszkola.

3. Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Skip to content