ul. Fryderyka Szopena 11
35-055 Rzeszów

Sekretariat:

sekretariat@pp2.resman.pl​

Księgowość:​

17 748 31 81

ksiegowosc@pp2.resman.pl

Dyrektor:

17 748 31 83

dyrektor@pp2.resman.pl

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00 – 8.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI
Zabawy indywidualne rozwijające własne zainteresowania oraz twórcze postawy, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, dramowe. Zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową; improwizacje mimiczne i pantomimiczne, praca indywidualna, zabawy i ćwiczenia ruchowe.

8.30 – 9.00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA – ŚNIADANIE
Kulturalne spożywanie posiłku, rozumienie konieczności spożywania różnorodnych posiłków.

9.00 – 10.00 ZAJĘCIA EDUKACYJNE REALIZOWANE W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ
Aktywizowanie mowy i myślenia, rozwijanie sprawności umysłowych, w tym logicznego i matematycznego myślenia oraz obserwowania i eksperymentowania. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt z muzyką, sztuką i literaturą, rozwijanie sprawności fizycznej.

10.00 – 10.20 PRZYGOTOWANIE DO POSIŁKU- DRUGIE ŚNIADANIE
Doskonalenie czynności samoobsługowych.

10.20 – 11.20 ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, SPACERY
Gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, badanie otoczenia. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznania rzeczywistości przyrodniczej. Spontaniczna aktywność ruchowa. Czynności samoobsługowe w szatni, przyzwyczajanie do dbania o rzeczy osobiste.

11.20 – 12.00 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU – OBIAD
Kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, wdrażanie do prawidłowego posługiwania się sztućcami, propagowanie nawyków racjonalnego i zdrowego odżywiania się.

12.20 – 14.00 GRUPA I I II WYPOCZYNEK. POZOSTAŁE GRUPY:
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Gry i zabawy dydaktyczne, sytuacje edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

14.00 – 14.30 PRZYGOTOWANIE DO POSIŁKU – OBIAD
Wdrażanie do świadomego stosowania zasad higieny osobistej z przestrzeganiem zasad społecznie akceptowanych, przyzwyczajanie do kulturalnego spożywania różnorodnych pokarmów.

14.30 – 15.30 ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, ZABAWY DOWOLNE

15.30- 17.00 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI
Praca indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy dowolne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dania z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Skip to content