ul. Fryderyka Szopena 11
35-055 Rzeszów

Sekretariat:

sekretariat@pp2.resman.pl​

Księgowość:​

17 748 31 81

ksiegowosc@pp2.resman.pl

Dyrektor:

17 748 31 83

dyrektor@pp2.resman.pl

Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Rzeszowie jest placówką publiczną, ogólnodostępną, działającą jako jednostka budżetowa. Pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, zapewniając dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Placówka realizuje podstawę programową określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej w poszczególnych typach szkół, a także cele wychowania przedszkolnego, którymi są:

  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych i psychofizycznych;
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej /do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej/ oraz postawy patriotycznej;
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

W naszym przedszkolu funkcjonuje pięć grup wyodrębnionych ze względu na wiek dzieci. Dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną co roku organizowane są zajęcia adaptacyjne, które mają na celu zminimalizowanie stresu związanego z rozstaniem ze środowiskiem rodzinnym oraz przystosowaniem się do nowej sytuacji. Okres adaptacyjny trzylatków kończy się uroczystym Pasowaniem na Przedszkolaka, które odbywa się zwykle w listopadzie. W ciągu roku szkolnego na wszystkie dzieci czeka wiele atrakcji, jak wycieczki ekologiczne i krajoznawcze, wyjścia do teatru, filharmonii i muzeum oraz inne okazjonalne, a także uroczystości przedszkolne, np. Mikołajki, Zabawa Karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny.

Skip to content