ul. Fryderyka Szopena 11
35-055 Rzeszów

Sekretariat:

sekretariat@pp2.resman.pl​

Księgowość:​

17 748 31 81

ksiegowosc@pp2.resman.pl

Dyrektor:

17 748 31 83

dyrektor@pp2.resman.pl

BIP

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Publicznego Przedszkola Nr 2 w Rzeszowie

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm./, informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej przedszkola, a także nie zostały udostępnione poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na ich wniosek. Wnioski o udostępnianie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Rzeszowie na adres:

Publiczne Przedszkole Nr 2
ul. Szopena 11
35-055 Rzeszów

Telefon: 17 74 83 181
Strona WWW: www.pp2.resman.pl
E-mail: sekretariat@pp2.resman.pl

Godziny pracy: 6.30 – 17.00

Dyrektor: Alina Bartman-Bułaś
Siedziba: ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów
Telefon: 17 74 83 183
E-mail: dyrektor@pp2.resman.pl

Kompetencje: zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

Godziny pracy: nienormowany czas pracy, godziny dydaktyczne – zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Sprawy finansowe, w tym dotyczące odpłatności za przedszkole:
– w księgowości – codziennie w godz. 7.00 – 15.00 – osobiście lub telefonicznie, nr tel. (17) 748 31 81

Pozostałe sprawy:
– u dyrektora przedszkola, w dniach: poniedziałek 15.30 – 17.00 ; środa 9.00 – 14.00 – osobiście lub telefonicznie, nr tel. (17) 748 81 83

Status prawny przedszkola:

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Rzeszowa.

Forma prawna: jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej, zaliczana do sektora finansów publicznych.

Przedszkole działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ i aktów wykonawczych do tej ustawy,
  • Ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm./,
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,
  • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm./,
  • Statutu Publicznego Przedszkola nr 2 w Rzeszowie.

Organem prowadzącym Publiczne Przedszkole Nr 2 w Rzeszowie jest Gmina Miasto Rzeszów.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

Struktura organizacyjna

Przedszkolem kieruje dyrektor przedszkola.

Kadrę przedszkola stanowi:

  • kadra pedagogiczna (nauczyciele wychowania przedszkolnego, katecheta),
  • kadra niepedagogiczna (główna księgowa, intendentka, kucharka, pomoce kuchenne, pomoce nauczyciela, pomoc administracyjna, pracownik do prac lekkich).

Dzieci uczęszczające do przedszkola pogrupowane są w pięć oddziałów

Przedmiot działalności i kompetencje

Zawarte w statucie przedszkola.

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Zawarte w statucie przedszkola.

Zadania

Zgodnie z rozdziałem II paragraf 2 statutu Publicznego Przedszkola Nr 2 w Rzeszowie.

Tryb działania

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. /Dz. U. Nr 30, poz. 168/ tekst jednolity z października 2000 r. /Dz. U. Nr 98, poz. 1071/. Zm.: 2001 Dz. U. Nr 49, poz. 509 oraz na podstawie regulaminów obowiązujących w placówce m.in.: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Instrukcji Kancelaryjnej.

Wysokość opłat

Wysokość opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr_XXXV-765-2016 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

Finanse, majątek

Środki trwałe – 24 359,30 zł 2013 grudzień

Pozostałe środki trwałe /wyposażenie/ – 139 136,69 zł 2013

Wartości niematerialne i prawne /np. oprogramowanie/ – 5211,81 zł 2013

Bilanse

Rejestry, ewidencje, archiwa

• rejestr akt osobowych

• rejestr aktów awansu zawodowego

• rejestr wypadków przy pracy

• rejestr wypadków dzieci

• ewidencja księgozbioru

• ewidencja pieczęci

• ewidencja zastępstw

• ewidencja czasu pracy

Dane w nich zawarte (z wyjątkiem danych osobowych) udostępniane są na wniosek – formularz wniosku do pobrania – wyżej.

Kontrola zewnętrzna

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających są udostępniane na wniosek (formularz wniosku do pobrania – wyżej).

13.05 – 24.06.2014 r. – kontrola prawidłowości wykonywania zadań z zakresu informatyzacji działalności oraz udostępniania informacji publicznej

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

Data opracowania

22.04.2015 r.

Opracowała

Alina Bartman-Bułaś – dyrektor przedszkola

Skip to content