ul. Fryderyka Szopena 11
35-055 Rzeszów

Sekretariat:

sekretariat@pp2.resman.pl​

Księgowość:​

17 748 31 81

ksiegowosc@pp2.resman.pl

Dyrektor:

17 748 31 83

dyrektor@pp2.resman.pl

Odpłatność

ODPŁATNOŚĆ

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 informuje, że od dnia 01.01.2017r. rodzice dzieci 6-letnich nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłaty za wyżywienie pozostają bez zmian.

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty na organy prowadzące przedszkola został nałożony obowiązek ustalenia od 1 września 2013 r. opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola zapewnia się przez 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godzinach od 8.00 do 13.00 zgodnie z uchwałą Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów. W tym czasie przedszkole zapewnia w szczególności realizację podstawy programowej. Wszystkie godziny przed i po tym czasie są płatne (ustala się opłatę w wysokości1 zł.). W przypadku gdy do przedszkola lub prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów formy opieki nad dzieckiem do lat 3 uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci, trzecie i kolejne zwalnia się z opłat. Dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z intendentem. Obecnie stawka żywieniowa w naszym przedszkolu jest liczona według stawki zmiennej, na poziomie kosztów produktów spożywczych użytych do przygotowania posiłków w danym dniu pobytu dziecka w przedszkolu /6 zł/. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z dwóch części: za wyżywienie, która naliczana jest z góry i za świadczenia przedszkolne, która naliczana jest z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność. Wpłaty należy dokonać na wskazane konto do 10 dnia każdego miesiąca. Dodatkowe informacje można uzyskać w księgowości przedszkola.

Numer konta, na które należy wpłacać dokonując opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:
bank PKO BP 26 1020 4391 0000 6902 0187 6382
Prosimy o dokonywanie wpłat w terminie!

REGULAMIN korzystania z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Rzeszowie

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie.

2. Przedszkole jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla:

 • dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Rzeszowie,
 • pracowników zatrudnionych w przedszkolu.

3. Regulamin korzystania z wyżywienia określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez dzieci i pracowników przedszkola z wydawanych posiłków.

4. Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez przedszkole.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ

§2

1. Korzystanie z posiłków w przedszkolu jest odpłatne. Posiłki wydawane są:

 • dzieciom z przedszkola, których rodzice/prawni opiekunowie wnoszą opłaty indywidualne za wyżywienie,
 • dzieciom, którym dożywianie refunduje MOPS,
 • pracownikom ponoszącym opłaty z tego tytułu.

2. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

 • śniadanie I,
 • śniadanie II,
 • obiad dzielony – I danie, II danie.

3. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

4. Intendent przedszkola w uzgodnieniu z kucharką oraz po akceptacji dyrektora przedszkola, ustala jadłospis dwutygodniowy dla dzieci.

5. Informacja o aktualnym jadłospisie wywieszana jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców i umieszczana na stronie internetowej przedszkola.

6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu.

7. Posiłki wydawane są przez personel kuchenny w ustalonych godzinach:

 • Śniadanie I:    8.30
 • Śniadanie II: 10.00
 • Obiad:
  1. II danie:  11.30
  2. zupa:      14.00

8. Pracownicy mają prawo korzystania z całodziennego wyżywienia lub tylko z obiadów.

9. Dzieci korzystają z całodziennego żywienia.

10. W przedszkolu nie wyodrębnia się oddzielnego pomieszczenia na stołówkę, posiłki spożywane są w salach zajęć.

11. Posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie wykazu dzieci obecnych w przedszkolu w danym dniu i pracowników zgłaszających chęć korzystania z żywienia.

 

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI DZIECI

§3

1. Dzienna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do sporządzenia posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca zgodnie z normami żywieniowymi (koszt wsadu do kotła).

2. Opłata z tytułu żywienia wyliczona jest wg prognozowanej stawki dziennej, która wynosi nie więcej, niż 6 zł. Na koniec miesiąca następuje rozliczenie rzeczywistego kosztu surowca zużytego do przygotowania posiłków, a powstała nadpłata (niedopłata) regulowana zostaje z wpłaty dokonywanej w kolejnym miesiącu.

3. Opłata miesięczna za korzystanie przez dziecko z posiłków stanowi iloczyn opłaty za posiłki i liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

4. Rodzice informowani są o wysokości stawki żywieniowej na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

 

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI PRACOWNIKÓW

§4

1. Dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez pracownika przedszkola ustala się powiększając opłatę, o której mowa w § 3 o koszt przygotowania posiłku w kwocie nie większej niż 4 zł, ustalony w oparciu o:

 • wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń pracowników przygotowujących posiłki,
 • pozostałe wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem kuchni.

2. Racje żywieniowe pracowników odpowiadają normom i gramaturze racji dzieci.

3. Do kwot o których mowa w § 3 i 4 dolicza się stawkę podatku VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami

 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

§5

1. Informacja o wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w danym miesiącu znajduje się na indywidualnej stronie elektronicznego systemu eDziecko.

2. Opłaty za żywienie dzieci wnosi się w terminie do dziesiątego dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w przedszkolu.

3. Pracownicy regulują należności za faktycznie spożyte posiłki przelewem na konto przedszkola w ostatnim dniu miesiąca.

4. Opłaty wnoszone przez rodziców dokonywane są na rachunek bankowy przedszkola podany do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek placówki.

5. Istnieje możliwość dofinansowania kosztów wyżywienia dla dzieci z rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub losowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W przypadku przyznania pomocy finansowej na pokrycie kosztów wyżywienia (decyzja MOPS) odpłatność za żywienie dzieci jest regulowana przez MOPS po rozliczeniu faktycznych kosztów, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Przedszkole z załączoną listą dzieci, którym przyznano dofinansowanie w terminie ustalonym odrębnymi przepisami.

§6

1. W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu lub zakończonej edukacji dziecka, nadpłacona kwota za wyżywienie zwracana jest w następnym miesiącu na wskazane przez rodzica konto.

2. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na przygotowanie odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest wcześniejsze – najpóźniej tego samego dnia do godziny 8.30 – poinformowanie przez rodzica/prawnego opiekuna o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola.

3. W przypadku nieobecności dziecka uprawnionego do korzystania z posiłków zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności w przedszkolu.

4. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej opłaty za korzystanie z posiłków przez dziecko za pierwszy dzień nieobecności w przypadku, gdy nieobecność została zgłoszona przez rodziców telefonicznie lub w systemie elektronicznym eDziecko, nie później niż w pierwszym dniu nieobecności do godziny 8:30.

5. Należności podlegające zwrotowi mogą być zaliczone na poczet odpłatności za okresy przyszłe.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STOSOWANIA DIET ŻYWIENIOWYCH U DZIECI

§7

1. Przygotowywane w przedszkolu posiłki są modyfikowane dla dzieci z dietami żywieniowymi.

2. Rodzice/prawni opiekunowie, których dzieci powinny przestrzegać diet wykluczających niektóre produkty lub podstawowe alergeny zobowiązani są do zachowania poniższych procedur:

 • Złożenie wniosku w formie pisemnej do dyrektora przedszkola o przygotowanie posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich zastąpienie innymi.
 • Dołączenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność zastosowania eliminacji składników – alergenów niekorzystnych dla zdrowia.
 • Respektowania ostatecznej decyzji w sprawie żywienia dziecka podjętej przez dyrektora po konsultacji ze starszym intendentem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

1. Regulamin wprowadza się w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

2. W sprawach dotyczących korzystania z wyżywienia, a nieokreślonych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.

3. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem żywienia w placówce sprawuje intendent przedszkola.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Skip to content