ul. Fryderyka Szopena 11
35-055 Rzeszów

Sekretariat:

sekretariat@pp2.resman.pl​

Księgowość:​

17 748 31 81

ksiegowosc@pp2.resman.pl

Dyrektor:

17 748 31 83

dyrektor@pp2.resman.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
https://pp2.resman.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2010 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. 

Dostępność- ikonka „niebieski ludzik” po lewej stronie ekranu.

Deklarację sporządzono w dniu 30.09.2020 r., na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Siedziba podmiotu:

 Publiczne Przedszkole Nr 2
ul. Szopena 11
35-055 Rzeszów

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Alina Bartman-Bułaś, e-mail: dyrektor@pp2.resman.pl, telefon: 17 748 31 83 lub 17 748 31 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do organu prowadzącego, pocztą lub drogą elektroniczną.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole Nr 2 znajduje się w budynku wspólnym z III Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Dojazd od ulicy Szopena. Przed budynkiem znajduje się parking, z którego rodzice przedszkolaków mogą korzystać w okresie: przed godz. 8.00 i po godz. 14.30. Istnieje możliwość podjazdu pod samo wejście do budynku.

Przedszkole mieści się w starym budownictwie, podlegającym konserwatorowi ochrony zabytków. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Lokal zajmowany przez przedszkole mieści się na pierwszej kondygnacji (wysoki parter). Aby do niego wejść, należy pokonać 14 schodów i skręcić w lewo. Brak windy, pochylni, platform i podjazdów dla wózków. Brak informacji głosowych. Przy drzwiach wejściowych do przedszkola, po lewej stronie, na wysokości ok. 120 cm znajduje się dzwonek.

Przedszkole ma dwa oznakowane wyjścia ewakuacyjne.

W toaletach znajdujących się na terenie przedszkola nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wejście z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Skip to content