Biuletyn Informacji Publicznej

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


Publicznego Przedszkola Nr 2 w Rzeszowie


Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm./, informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej przedszkola, a także nie zostały udostępnione poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na ich wniosek. Wnioski o udostępnianie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Rzeszowie na adres:

 

Publiczne Przedszkole Nr 2
ul. Szopena 11
35-055 Rzeszów

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Rzeszowie reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Wioletta Rozesłaniec

tel. 17 875 43 74

e-mail: iod1@erzeszow.pl

Funkcję zastępcy Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Mariusz Stochla kontakt: iod1@erzeszow.pl te. 178754374

 

 

Regulamin udostępniania informacji publicznej do pobrania.

 

 

INFORMACJA O ZASADACH

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Publicznym Przedszkolu Nr2 w Rzeszowie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych), w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

I. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 2, adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 11 reprezentowane przez Dyrektora.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt zInspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pllub pisemnie na adres administratora danych wskazany wyżej.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane przetwarzane sąw szczególności wcelu:

a. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;

b. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;

c. realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

d. w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

IV. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będąwyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

V. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

· osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

· osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;

· dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

· dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

VIII. Inne informacje:

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.

 

INFORMACJA O ZASADACH

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI I ICH RODZICÓW

w Publicznym Przedszkolu Nr2 w Rzeszowie

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych), w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

I. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 2, adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 11 reprezentowane przez Dyrektora.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt zInspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pllub pisemnie na adres administratora danych wskazany wyżej.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane przetwarzane sąw szczególności wcelu:

a. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 RODO;

b. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO np. w przypadkuprzetwarzania danych osobowych polegającegona wyróżnianiu dzieci za osiągnięcia;

IV. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będąwyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

V. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

· osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;

· dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

· dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawieart. 6 ust. 1 lit. e) RODO

VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe.

VIII. Inne informacje:

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

I. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest: Publiczne Przedszkole Nr 2, adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 11, reprezentowane przez Dyrektora.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych, wskazany wyżej.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy będzie odbywało się w szczególności w celu: zapewnienia bezpieczeństwa dziecku przy jego odbiorze z przedszkola przez osobę upoważnioną tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

IV. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

· dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

· dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

VII. Inne informacje:

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Administrator nie przekaże Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona WWW: www.pp2.resman.pl

 

E-mail: sekretariat@pp2.resman.pl

 

Godziny pracy: 6.30 – 17.00

 

Dyrektor:

Imię i nazwisko: Alina Bartman-Bułaś

 

Siedziba: ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów

 

Telefon: 17 74 83 183

 

E-mail: dyrektor@pp2.resman.pl

 

Kompetencje: zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

Godziny pracy: nienormowany czas pracy, godziny dydaktyczne – zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola

 

 

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy finansowe, w tym dotyczące odpłatności za przedszkole:

  • w księgowości - codziennie w godz. 7.00 - 15.00 - osobiście lub telefonicznie, nr tel. (17) 748 31 81

Pozostałe sprawy:

  • u dyrektora przedszkola, w dniach: poniedziałek 15.30 - 17.00 ; środa 9.00 - 14.00 - osobiście lub telefonicznie, nr tel. (17) 748 81 83

 

Status prawny przedszkola:

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Rzeszowa.

Forma prawna: jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej, zaliczana do sektora finansów publicznych.

Przedszkole działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ i aktów wykonawczych do tej ustawy,
  • Ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm./,
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,
  • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm./,
  • Statutu Publicznego Przedszkola nr 2 w Rzeszowie.

Organem prowadzącym Publiczne Przedszkole Nr 2 w Rzeszowie jest Gmina Miasto Rzeszów.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

Statut

 

Pobierz plik PDF:

 

Struktura organizacyjna

Przedszkolem kieruje dyrektor przedszkola.

Kadrę przedszkola stanowi:

  • kadra pedagogiczna (nauczyciele wychowania przedszkolnego, katecheta),
  • kadra niepedagogiczna (główna księgowa, intendentka, kucharka, pomoce kuchenne, pomoce nauczyciela, pomoc administracyjna, pracownik do prac lekkich).

Dzieci uczęszczające do przedszkola pogrupowane są w pięć oddziałów.

 

Przedmiot działalności i kompetencje

Zawarte w statucie przedszkola.

 

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Zawarte w statucie przedszkola.

 

 

Zadania

 

Zgodnie z rozdziałem II paragraf 2 statutu Publicznego Przedszkola Nr 2 w Rzeszowie.

 

 

Tryb działania

 

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. /Dz. U. Nr 30, poz. 168/ tekst jednolity z października 2000 r. /Dz. U. Nr 98, poz. 1071/. Zm.: 2001 Dz. U. Nr 49, poz. 509 oraz na podstawie regulaminów obowiązujących w placówce m.in.: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Instrukcji Kancelaryjnej.

 

 

Wysokość opłat

 

Wysokość opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr_XXXV-765-2016 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

 

Finanse, majątek

 

Środki trwałe – 24 359,30 zł 2013 grudzień

 

Pozostałe środki trwałe /wyposażenie/ - 139 136,69 zł 2013

 

Wartości niematerialne i prawne /np. oprogramowanie/ - 5211,81 zł 2013

 

Bilanse

 

Pobierz plik PDF - rok 2012:

Pobierz plik PDF - rok 2013:

Pobierz plik PDF - rok 2014:

Pobierz plik PDF - rok 2015:

Pobierz plik PDF - rok 2016:

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

• rejestr akt osobowych

 

• rejestr aktów awansu zawodowego

 

• rejestr wypadków przy pracy

 

• rejestr wypadków dzieci

 

• ewidencja księgozbioru

 

• ewidencja pieczęci

 

• ewidencja zastępstw

 

• ewidencja czasu pracy

Dane w nich zawarte (z wyjątkiem danych osobowych) udostępniane są na wniosek - formularz wniosku do pobrania - wyżej.

 

Kontrola zewnętrzna

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających są udostępniane na wniosek (formularz wniosku do pobrania - wyżej).

 

13.05 - 24.06.2014 r. - kontrola prawidłowości wykonywania zadań z zakresu informatyzacji działalności oraz udostępniania informacji publicznej

 

 

Informacje nieudostępnione

 

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

 

Data opracowania

 

22.04.2015 r.

 

 

Opracowała

 

Alina Bartman-Bułaś - dyrektor przedszkola

 

Projekt graficzny: Wasacz.pl   Realizacja: veeo
© 2009-2020 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Rzeszowie